Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, OIGPM, chroni interesy swoich członków i całego sektora meblarskiego. Izba reprezentuje ponad 140 przedsiębiorstw związanych z sektorem meblarskim i pokrewnych w rozmowach z organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Główne działania izby koncentrują się na promocji i reprezentowaniu polskiego sektora meblarskiego na poziomie krajowym i międzynarodowym. W związku z powyższym główne cele Izby są osiągane poprzez:

  • Promocja polskich podmiotów branży meblarskiej będących członkami OIGPM oraz ich produktów w kraju i za granicą za pośrednictwem Znaku Branżowego „POLSKIE MEBLE – POTWIERDZONA JAKOŚĆ” oraz integracja podmiotów zrzeszonych w Izbie wokół Znaku Branżowego.
  • Świadczenie usług organizacyjno-prawnych, doradczych i informacyjnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
  • Działania promocyjne i upowszechniające (szczególnie w Biuletynie OIGPM i gazecie Rzeczpospolita).
  • Prowadzenie działalności związanej z organizacją wystaw i targów.
  • Usługi badawcze i informacyjne związane z rynkiem meblarskim i opinią publiczną.
  • Przekazywanie opinii władz lub innych podmiotów oraz informacji na temat istniejących nawyków handlowych, cenach, pochodzenia towarów oraz innych opinii i informacji dotyczących handlu gospodarczego oraz firm.
  • Reprezentowanie sektora meblarskiego przed organami krajowymi w celu ochrony ich interesów gospodarczych i biznesowych.
  • Utworzenie, z wykorzystaniem istniejących przepisów, sądów polubownych w celu rozstrzygania sporów w oparciu o podłoże gospodarcze.
  • Techniczne, ekonomiczne i prawne usługi, które zawierają analizy i usługi konsultacyjne.