Za 70 let své existence se Transilvania University of Brașovstala skutečnou prestižní institucí na národním i mezinárodním poli. Jedná se o akreditovanou státní vysokoškolskou instituci, která byla Rumunskou agenturou pro zajišťování kvality ve vysokém školství odměně titulem „High Degree of Confidence (Vysoký stupeň důvěry)“ a je mezinárodně hodnocena Asociací evropských univerzit (EUA-IEP). Transilvania University of Brasov má nyní 18 fakult, nabízejících bakalářské (více než 100 programů), magisterské (přes 60 programů) a doktorské studium (18 programů) a studuje na ní přibližně 20000 studentů. Splňuje požadavky Evropského prostoru pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum, tak jak jsou definovány v Boloňské, Kodaňské a Lisabonské deklaraci a podporovány Národní strategií pro vysokoškolské vzdělávání v Rumunsku.

V rámci univerzity jsou realizovány vědecké, výzkumné a vzdělávací projekty, granty a smlouvy financované z veřejných nebo soukromých národních a mezinárodních zdrojů. Financování projektů a grantů se získává účastí v národních soutěžích (prováděných hlavně v rámci Národního plánu pro výzkum, vývoj a inovace PNCDI) a účastí v mezinárodních soutěžích (hlavně v rámci programů Horizont 2020 a Erasmus Plus). Pokročilý výzkum zaměřený na hlavní témata udržitelného rozvoje je prováděn na Transilvania University v Institutu výzkumu a vývoje pro high-tech produkty se zaměřením na udržitelný rozvoj, který nabízí nejmodernější technologie ve 12 specializovaných laboratořích, které jsou k dispozici 28 výzkumným pracovištím univerzity, ale i v rámci spolupráce s národními a evropskými výzkumnými zařízeními a výzkumnými odděleními různých společností.